logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginList of biocides PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   
List of biocides

Stiefel RP1 Gel

[ Back ]

NázevStiefel RP1 Gel
Skupina19 - repelent
Číslo stanoviska16/2018
Držitel rozhodnutíDržitel rozhodnutí o schválení a výhradní distribuce v ČR: Ghoda s.r.o., Husinecká 10, 130 00, Praha 3, Česká republika.
VýrobceInnopha GmbH, 66687 Wadern, Německo
SloženíÚčinná látka: icaridin (sek-butyl-2,2-(2-hydroxyethyl)piperidin- 1-karboxylát) 80 g/l, (CAS 119515-38-7, ES 423-210-8).
Popis přípravkuBezbarvý gel s charakteristickým, mírně alkoholový zápachem
Balení 
UžitíRepelent pro koně a jezdce. Je bezbarvý a bez zápachu. Poskytuje ochranu po dobu několika hodin. Působí účinně proti bodavému hmyzu včetně různých druhů ovádů. Gelová forma je obzvláště vhodná k ošetření hlavy nebo břišních partií. Je vhodný též pro koně, kteří se bojí sprejů
Způsob použitínaneste tenkou vrstvu repelentu na požadovaná místa. Neaplikujte na citlivé části těla (oči, uši, nozdry, sliznice). Repelentní účinek je okamžitý
Bezpečnost práce 
UpozorněníPoužívejte repelent bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Neaplikujte pod sedlo před jízdou, pod těžkou deku nebo pod oblečení. Neaplikujte na otevřená poranění nebo poškozenou kůži. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte aerosoly. Pouze pro vnější použití. Hořlavá kapalina a páry.
Způsob skladováníUchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Nevylévejte do kanalizace.
Doba použitelnosti 

Last Updated on Thursday, 16 May 2019 12:02